måndag 15 september 2008

Slutna sällskap utövar makt i det tysta


I Riddarsalen i det Bååtska palatset sammanträder Svenska Frimurare Orden. På tronen sitter stormästaren, på väggarna hänger frimurarnas vapensköldar.

Tiotusentals inflytelserika svenskar är medlemmar i olika sorters slutna nätverk som ger dem möjlighet att nå än större inflytande och än mer framgång. Det handlar om anrika slutna sällskap som Rotary och Lions, Frimurarna och Odd Fellow. Det är nätverk som sedan länge har bemötts med skepsis från utomstående. Just deras slutenhet, och det faktum att det är företrädare för etablissemanget som är med i sällskapen, har gjort att de kommit att misstänkliggöras som odemokratiska, elitistiska maktstrukturer. Sällskapens företrädare förnekar dock alltid bestämt att så skulle vara fallet.
- Vi fyller mest en social funktion, och ägnar oss framför allt åt humanitär verksamhet, säger Hans Wachtmeister, talesman för Rotarys guvernörer i Sverige.
- Vi ägnar oss åt moralisk och personlig utveckling, det handlar om att lära sig att leva i värdighet och godhet, säger Sten Svenson, Frimurarordens kansler.

Ungefär så brukar det låta. Men frågar man forskare blir bilden en annan.

- Det är klart att den här typen av sällskap innebär ett demokratiskt problem. Det är inflytelserika personer som träffas, och på så sätt får tillgång till ett helt oöverträffat kontaktnät, vilket förstärker deras inflytande, säger Niklas Stenlås, forskare på institutionen för samtidsstudier vid Södertörns högskola.

Och Charles Petruson, som forskat om det svenska ordensväsendet, menar att man inte kan komma ifrån betydelsen som sällskap som Frimurarna och andra ordenssällskap har när det handlar om att hjälpa medlemmarna även i det vardagliga livet.

- Det är klart att det är så. De som är med i ordenssällskap säger alltid att det inte är på det viset, och menar att man bara ägnar sig åt ritualer och personlighetsutveckling. Men man gör ju så mycket mer, det är sociala funktioner som gör att människor av betydelse träffar varandra. Och då vet man exakt var man ska vända sig. Man har ofta direktkanaler in i riksdagen, till exempel, säger han.

Det finns ungefär 180 ordenssällskap i landet, berättar Petruson. Exakt hur många medlemmar de har är svårt att veta, många är medlemmar i flera sällskap. Men bara Frimurarna har mellan 15 000 och 17 000 medlemmar, och exempelvis Odd Fellow har lite drygt 30 000. Alla dessa sällskap har till uppgift att, vid sidan av det andliga innehåll som många av dem har, hjälpa och stötta medlemmarna på olika sätt, enligt Petrusson.

- Särskilt på mindre orter kan de spela en stor roll. För att vara någon, för att ha inflytande, måste man vara med i de här sammanhangen. Och det ger i sin tur tydliga fördelar. Det är lättare att få finansiering av ett projekt om man vänder sig till en ordensbroder. Så visst ger sällskapen ett stöd i framgången, säger han.

Till skillnad från ordenssällskapen innebär inte ett medlemskap i Rotary att man ger sig in i någon sorts rituell verksamhet. I Rotary, som har lite drygt 30 000 medlemmar i Sverige, möts företrädare för ”de mest framgångsrika” inom varje yrke. Tanken är att man genom Rotary ska få kontakt med alla olika grenar av samhället - från bankchefen till universitetets rektor vidare till kommunalrådet och lokaltidningens chefredaktör.

- Alla makthavare har ett behov av att träffas. Genom de här kontakterna gör man det lättare att få saker och ting gjorda. En studie i Katrineholm för en tid sedan pekade ut två olika maktstrukturer i staden. På den ena sidan fanns det socialdemokratiska partiet, på den andra fanns Rotary. Det har länge funnits en åtskillnad däremellan, men jag undrar om inte den börjar luckras upp i dag, säger Niklas Stenlås.

Staffan Holmberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Haninge, blev medlem i Rotary för ett drygt år sedan.

- Jag har haft jättemycket nytta av det. Genom att träffa alla viktiga människor i kommunen på det här avspända sättet är det mycket lättare att få saker och ting gjorda. Och det är klart, när vi har besök av naturvårdsverkets generaldirektör på en lunchföreläsning, då kan jag ta upp Haninges problem med honom efteråt, på ett otvunget sätt, säger Holmberg.

I Rotarys stadgar sägs att man inte får ägna sig åt politik inom organisationens ramar. Att så inte alltid är fallet är forskarna överens om. När Nykvarn skulle bryta sig ur Södertälje och bilda en egen kommun diskuterades frågan för första gången inom den lokala Rotaryklubben.
- Ja, så var det. Initiativet kom från några Rotarymedlemmar, bekräftar Nykvarns kommunchef Inger Eriksson.

När sociologen Thorbjörn Nilsson vid Växjö universitet undersökte hur ett antal kommunalråd arbetade fann han att de flesta var med i Rotary, oavsett vilket parti de tillhörde.

- Frågan är om man kan stå utanför. Rotarys nätverk är oöverträffat. Man får tillgång till alla makthavare i hela samhället. Den stora risken för en politiker som ger sig in i den miljön är att den blir till ens verklighet, att det blir styrande för ens syn på samhället. Dessutom är det ju en värld som sällan bevakas, vilket i sig är ett stort problem, säger han. samtliga texter:

Magnus A Jacobsson

Metrofakta / De gamla nätverken

Rotary Drygt 30 000 medlemmar i Sverige. Cirka 10 procent av medlemmarna är i dag kvinnor. Organiserar ”ledande företrädare” för alla yrkeskategorier i samhället. Följer fyra principer, som bland annat går ut på att ”lära känna människor och tillämpa tjänandets ideal i dagligt liv”.

Lions I Sverige finns 577 klubbar med cirka 16 500 män och kvinnor som medlemmar. Lions samlar in medel till olika hjälpprojekt, bland annat till internationella katastroffonder. Citerar gärna grundarens ord: ”Världen behöver mera av medkänsla och mindre av självupptagenhet.”

Svenska Frimurare Orden Bildades 1735. Äldst i Sverige och anses vara den finaste orden. Inga kvinnor är tillåtna. Bara kristna släpps in. Tystnadsplikten om vad som sker i de heliga ritualerna är total. Mellan 15 000 och 17 000 medlemmar.

Odd Fellow I Sverige 39 000 medlemmar, både män och kvinnor. Öppen för alla, oavsett hudfärg och religion. Sällskapet har fyra budord: att besöka de sjuka,
hjälpa de nödställda, att begrava de döda och att uppfostra de föräldralösa
Källa:
bankrattsforeningen.org.se

Inga kommentarer: